TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH 

  • Chiến lược phát triển đến năm 2030: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao, theo kịp trình độ của các nước có nền sản xuất tiên tiến trong khu vực; Xây dựng thương hiệu của nhà trường, mở rộng mối quan hệ đa phương, hợp tác bình đẳng với các đơn vị trong nước, trong khu vực và hội nhập Quốc tế.
  • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.
  • Liên tục cải tiến cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu bền vững của xã hội.

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC: THỰC HỌC – THỰC HÀNH – THỰC NGHIỆP 

  • Đào tạo nguồn nhân lực một cách toàn diện, vừa giỏi tay nghề, vừa có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp cao.
  • Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các Doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng địa bàn thực hành, thực tập nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh sau đào tạo.

0969 227 255