PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU 

Phòng Quản lý Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo. Cụ thể là:

1. Công tác Quản lý Đào tạo

– Lập kế hoạch giảng dạy, học tập toàn khoá và từng năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục chung toàn Trường hàng năm; xây dựng biên chế năm học bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy – học tập, các kỳ thi, ngày lễ, tết và thời gian nghỉ hè.

– Theo dõi, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, phương thức đào tạo của các khoa trong Nhà  trường.

– Phối hợp với các Khoa, tổ trực thuộc tổ chức thi hết học phần, hết học kỳ, thi tốt nghiệp.

– Tổng hợp điểm, xử lý kết quả thi và kết quả tổng kết năm học, khoá học.

– Điều tiết kế hoạch giảng dạy, học tập giữa các khoa.

– Tổ chức, hướng dẫn và theo dõi việc biên soạn giáo trình, tài liệu ở các khoa.

– Phối hợp với các khoa, tổ trực thuộc xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện chương trình kế hoạch thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

– Tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề nội khoá và ngoại khoá.

– Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên, học sinh (Chủ yếu quản lý các mặt học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên).

– Tổ chức các hoạt động thư viện nhà trường.

2. Công tác tuyển sinh

 – Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng của Trường.

 – Đề xuất chiến lược (mục tiêu, giải pháp) tăng (số lượng và chất lượng) tuyển sinh hàng năm.

 – Tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyển sinh hệ hai văn bằng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng nghiệp vụ.

 –  Chủ trì phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo tình hình thực tế của Nhà trường và theo quy định Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 – Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo. 

 – Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm; soạn thảo & phát hành thông báo tuyển sinh của trường.

 – Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh.

 – Nhập dữ liệu vào hệ thống; tiếp nhận dữ liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan chuyển về để lưu trữ; Báo cáo số liệu với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 – Tiếp nhận, phân loại và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh; làm và gửi giấy báo dự thi; làm album hình; liên hệ, khảo sát, bố trí phòng thi và các điểm thi; phân công cán bộ tham gia công tác tuyển sinh; gửi kết quả thi; phối hợp xét tuyển thí sinh trúng tuyển. 

3. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

– Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

–  Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường.

–  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ

 thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

–  Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.

–  Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giáo viên Nhà trường về công tác khảo thí.

4. Công tác HSSV và TVVL

– Tổ chức tiếp nhận hồ sơ HS-SV trúng tuyển vào Trường (Sau khi có quyết định phân lớp), phối hợp với GVCN cử cán sự lớp. Xử lý những trường hợp không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ nhận trường. Tổ chức tiến hành cấp thẻ HS-SV, thẻ BHYT, thẻ giảm vé tàu xe cho HS-SV.

– Quản lý toàn diện về công tác HS-SV kể cả những lớp liên kết đặt tại trường trong phạm vi được Hiệu trưởng giao. 

– Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khoẻ cho HS-SV mới nhập Trường, ra trường. Xử lý những Trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

– Triển khai công tác BHYT, BH thân thể cho HS-SV, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các đơn vị có liên quan giải quyết các Trường hợp HS-SV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân HS-SV” vào đầu mỗi khoá học cho HS-SV mới nhập Trường.

– Phối hợp với GVCN, tổ chuyên ngành để phân loại HS-SV theo từng học kỳ, năm học, khoá học theo quy chế hiện hành để trình Hiệu trưởng.

– Đề xuất với Hiệu trưởng về công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đối với tập thể và cá nhân HS-SV vi phạm nội quy, quy chế, giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển các HS-SV bị thi hành kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương.

– Căn cứ chế độ học bổng, học phí và trợ cấp xã hội hiện hành, hướng dẫn HS-SV làm các thủ tục để nhà trường xem xét.

– Đôn đốc việc thu học phí trong HS-SV.

– Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các Phòng, Ban chức năng, GVCN tạo điều kiện cho HS-SV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, công tác giáo dục thể chất và các hoạt động ngoại khoá khác.

– Phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH, theo dõi tình hình ngoại trú của HS-SV định kỳ, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường đối với HS-SV, làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của HS-SV.

– Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường và các cơ quan cấp trên về công tác HS-SV; Tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm cho HS-SV.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Đào tạo – Tầng 2, Nhà A1

Hotline: 0912 227 255

0969 227 255