PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG
1.Chức năng
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám Hiệu (BGH) trong công tác tuyển sinh và truyền thông: Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và truyền thông của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác tuyển sinh
– Chủ trì phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo tình hình thực tế của nhà trường và theo quy định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trình BGH phê duyệt; tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo. Xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp vụ theo từng giai đoạn;
– Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tuyển sinh trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt; tổ chức và triển khai Đề án này, tuyển sinh đạt số lượng và chất lượng đã được phê duyệt:
– Nhập dữ liệu vào hệ thống; tiếp nhận dữ liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chuyển về để lưu trữ; báo cáo số liệu với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội.
– Tiếp nhận, phân loại và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh; làm và gửi giấy báo dự thi, giấy báo nhập học; làm album hình; liên hệ, khảo sát, bố trí phòng thi và các điểm thi; phân công cán bộ tham gia công tác tuyển sinh; gửi kết quả thi; phối hợp xét tuyển thí sinh trúng tuyển.
– Lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh và phối hợp với các Phòng/ Khoa/Ban có liên quan thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra;
– Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hằng năm (cán bộ tư vấn, chuyên viên, cộng tác viên sinh viên);
– Tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;
– Triển khai công tác tổ chức tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh.
2.2. Công tác truyền thông
– Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt;
– Tổ chức và triển khai truyền thông hiệu quả, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại;
– Xây dựng, quản trị, cập nhật thông tin, và chịu trách nhiệm về nội dung website, mạng xã hội của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ (tiếng Việt, tiếng Anh); thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các Phòng/ Khoa/Ban nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ;
– Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ (ấn phẩm, video, quảng cáo, …); chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT về nội dung, hình thức truyền thông;
– Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi và cảnh báo rủi ro truyền thông cho HĐQT và Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông.
– Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Khảo thí và ĐBCL;
– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Phòng.
3. Thông tin liên hệ
– Phòng Tuyển sinh – Tầng 1, Nhà A1, hotline: 0969 227 255
– Phòng Truyền thông – Tầng 1, Nhà A1, hotline: 0985 331 721

0969 227 255