PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU

1.Chức năng
Tham mưu, giúp việc cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Hiệu (BGH)  thực hiện những công việc:
- Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
- Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Hiệu (BGH) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
- Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.
- Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội.
2. Nhiệm vụ
Phòng Tài chính - kế toán có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế toán, tài chính. Cụ thể là: 
- Xây dựng kế hoạch, lập dự án toán ngân sách, dự trù, phân bổ kinh phí nhằm bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của Nhà trường.
- Quản lý tài chính, hoạt động kế toán theo quy định hiện hành.
- Huy động các nguồn thu.
- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính trong việc lập sổ bảo hiểm xã hội, thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Quản lý tài sản, kiểm kê, khấu hao tài sản định kỳ theo quy định. Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cho các cá nhân và đơn vị sử dụng tài sản.
- Tổ chức cấp phát, đúng, đủ, kịp thời và chính xác các vấn đề liên quan đến công tác tài chính.
- Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
3. Thông tin liên hệ 
Phòng Tài chính kế toán - Tầng 2, Nhà A1
Hotline: 0963 664 291  

There are many ways to purchase high-quality essays online, looking through customer reviews is by far the most reliable method to discover the perfect company. Customers are often genuine and truthful in their reviews. Reputable review platforms like Trustpilot or SiteJabber set strict standards in publishing reviews. The majority of writing agencies offer customer reviews online including videos. For verification of the reviews contact to the person who wrote the review. It’s essay helper very easy to detect frauds and fake companies in the comments left by others customers.

0969 227 255