PHÒNG HỢP TÁC VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU

1. Chức năng

Giúp việc, tham mưu cho BGH về việc: Thu nhận, phân tích thông tin về các đơn vị, doanh nghiệp, thị trường lao động, bao gồm: Nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, yêu cầu trình độ, yêu cầu tìm kiếm ứng viên, xu thế tuyển dụng mới, kỹ năng cần thiết của HS-SV tại các đơn vị, doanh nghiệp. Từ dó, tạo nền móng tâm lý, chuẩn bị tốt nhất cho HS-SV sau khi ra trường làm việc.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng và tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước cho người học và thực tập sinh, chương trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp về việc trải nghiệm thực tế trước và sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị để mở các lớp học ngoại ngữ, các lớp học nghề ngắn hặn, tin học văn phòng,…cho người học có cơ hội nâng cao kỹ năng, kiến thức, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng.

– Khảo sát về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường và nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động tại các doanh nghiệp.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

3. Thông tin liên hệ

Phòng Hợp tác và Quan hệ doanh nghiệp – Tầng 1, Nhà A1

Hotline: 0912 227 255 

4. Một số đơn vị ký kết hợp tác

  1. Công ty Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) – Công ty chủ quản
  2. FLC Vĩnh Thịnh
  3. Flamingo Đải Lải
  4. Nhà máy xe đạp Xuân hòa
  5. BBHT – Đồng Tiến
  6. BBHT – Jeil Vina 1, 2
  7. CƯLĐ – Jeil Vina 
  8. BBHT – Liên Á…

                                                             

0969 227 255