KHOA CƠ BẢN

GIỚI THIỆU 

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa cơ bản có chức năng giảng dạy và quản lý chất lượng chương trình giảng dạy các môn học: Kỹ thuật cơ sở, Chính trị, Pháp luật, Kế toán doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh, Giáo dục thể chất, Giáo dục QP-AN. Quản lý học sinh văn hóa và giảng dạy văn hóa cho học sinh các lớp hệ GDTX.

2. Nhiệm vụ.

– Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao.Thực hiện kiểm tra, thi các môn học theo tiến độ giảng dạy;

– Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học;

– Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định;

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu các môn học được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học;

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung nhân lực cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội thi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học, khoá học;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Tổ chức thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học;

– Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh và tổ chức các phong trào thể dục thể thao cho Cán bộ viên chức và học sinh sinh viên nhà Trường.

 II. Thông tin liên hệ

Khoa cơ bản – Tầng 2, Nhà A1 

Hotline: 0912 227 255 

0969 227 255