HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM HIỆU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà: Trần Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông: Nguyễn Mạnh Trang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung – Thư kí, Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà: Nguyễn Thi Thu Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị

BAN GIÁM HIỆU

1. Tiến sĩ: Đặng Quốc Chính – Hiệu trưởng nhà trường

2. Ông: Nguyễn Mạnh Trang – Phó Hiệu trưởng  

0969 227 255