BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

Học sinh hoàn thành chương trình đào tạo hệ song bằng (3 năm 2 bằng) được cấp: 1 bằng tốt nghiệp THPT và 1 bằng Trung cấp nghề 

Mặt trước

Mặt sau

0969 227 255