BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

Học sinh hoàn thành chương trình đào tạo hệ song bằng (3 năm 2 bằng) được cấp: 1 bằng tốt nghiệp THPT và 1 bằng Trung cấp nghề 

Chứng chỉ gồm: Chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo 

0969 227 255