• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Bằng cấp - chứng chỉ

   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định  đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Khi các bạn học xong tại trung tâm được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, do Bộ lao động - thương binh và xã hội phê chuẩn.

   TRƯỜNG GIÁO DỤC DẠY NGHỀ THANH XUÂN
   ĐÀO TẠO 20 NGHỀ

   - Khi các bạn học xong tại trung tâm được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, do Bộ lao động - thương binh và xã hội phê chuẩn.
   - Trung tâm còn có chương trình học cho các em chưa học xong cấp 3 thì trung tâm làm thủ tục nhập học, bổ túc văn hóa cho các em có nhu cầu học tập.
   - Các em đã có bằng cấp 3 thì được học liên thông lên hệ trung cấp,và được cấp băng trung cấp do bộ giáo dục đào tạo phê chuẩn.
   - Với phương châm chúng tôi liên tục đồng hành cùng các bạn, như điện thoại tư vấn trực tiếp chúng tôi trả lời 24/24h hoặc trên website

   Hotline: 024.3999.40.19: 0333 491 111
   Gmail: day20nghe@gmail.com / Website: www.daynghethanhxuan.vn

   QUYẾT ĐỊNH

   Ban hành Quy định  đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
   __________

   BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

   Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h¬ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

   Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2094/BLĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 6 năm 2007;

   Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

   Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    

   back to top