TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHIỆP VỤ

  • 349 – Trường Chinh – Đồng Xuân – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

  • 0969.227.255

  • 0211.3863.208

  • 0981.232.231

  • 0211.3863.208

Điền thông tin liên hệ

Nội dung

  • 8 + 70 =
0969 227 255