Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1.Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Hiệu(BGH)  thực hiện những công việc:

– Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

– Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Hiệu(BGH) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

– Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

– Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội.

2. Nhiệm vụ

Phòng Tài chính – kế toán có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế toán, tài chính. Cụ thể là: 

– Xây dựng kế hoạch, lập dự án toán ngân sách, dự trù, phân bổ kinh phí nhằm bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của Nhà trường.

– Quản lý tài chính, hoạt động kế toán theo quy định hiện hành.

– Huy động các nguồn thu.

– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc lập sổ bảo hiểm xã hội, thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

– Quản lý tài sản, kiểm kê, khấu hao tài sản định kỳ theo quy định. Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cho các cá nhân và đơn vị sử dụng tài sản.

– Tổ chức cấp phát, đúng, đủ, kịp thời và chính xác các vấn đề liên quan đến công tác tài chính.

– Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Đứng đầu phòng Kế toán – Tài chính là Trưởng phòng, giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thực hiện theo phân cấp hiện hành về quản lý Cán bộ trong các Trường ngoài công lập.

Trưởng phòng: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền

Thủ quỹ: Cô Nguyễn Thị Thu Quyên

Địa chỉ: Phòng Tài chính – Kế Toán, Tầng 2 nhà A1 Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp vụ.

Số ĐT liên hệ: Trưởng phòng: 0963.664.291. 

0969 227 255