Khoa Ngoại ngữ

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NGOẠI NGỮ

1. Chức năng 
– Khoa Ngoại ngữ giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
– Thực hiện công tác giảng dạy cho chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Ngoại ngữ.
– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;
– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Ngoại ngữ và các ấn phẩm theo chức năng;
– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Ngôn ngữ;
– Xây dựng chương trình hợp tác chiến lược với các cơ sở đào tạo Đại học nước ngoài, tư vấn hỗ trợ cho sinh viên du học hợp tác đào tạo;
– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Nhà trường;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

 

 

 

3. Cơ cấu tổ chức.

Phụ trách khoa: Thầy Đoàn Văn Thiết

Nhân viên: Lê Thị Hoàng Giang

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ (tầng 2, nhà A1, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp vụ).

Số điện thoại: 098 123 22 31 (Thầy Thiết)        

0969 227 255