Quản lý đô thị

Ngành quản lý đô thị học gì?

– Ngành quản lý đô thị đòi hỏi sinh viên có khả năng tư vấn, điều phối, thiết kế chính sách; quản lý đơn vị đô thị chức năng; xây dựng, thẩm định, đánh giá dự án trong quản lý đô thị, quy hoạch đô thị và quản lý các dự án phát triển đô thị.

– Vì vậy, khi theo học ngành này sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực quản lý đô thị với các môn học tiêu biểu như: Quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị, quản lý đất đai và nhà ở đô thị, quản lý hạ tầng dịch vụ công và môi trường đô thị, Ứng dụng GIS trong quản lý đô thị, Quản lý giao thông ở các đô thị lớn, quản lý nhà nước về trật tự an toàn đô thị, kết nối quy hoạch trong quản lý phát triển đô thị, quản lý thị trường bất động sản, định giá đất và bất động sản, quản lý rác thải và chất lượng môi trường đô thị, Dân số học đô thị…

Học ngành quản lý đô thị ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân quản lý đô thị có thể tham gia giải quyết được những vấn đề cấp bách của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và có thể làm việc trong các cơ quan sở ban ngành ở các cấp khác nhau trong lĩnh vực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức nhân dân; các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài; các tổ chức phát triển quốc tế; các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương. Ngoài ra cử nhân quản lý đô thị cũng có thể làm các công việc tại các công ty chuyên về đầu tư xây dựng, công ty bất động sản,…

 

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 098 217 13 36
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn

0969 227 255