Nghiệp vụ nhà hàng

  1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

  1. Về kiến thức

– Trình bày được những kiến thức tổng quan về ngành du lịch, khách sạn nhà hàng.

– Mô tả được hệ thống các loại sản phẩm ăn uống và dịch vụ, các hình thức phục vụ.

– Giải thích được tầm quan trọng và nguyên tắc của vệ sinh an toàn trong nhà hàng và các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống khác.

– Trình bày được kiến thức cơ bản về hình thức, quy trình, quy phạm trong quá trình phục vụ ăn uống.

  1. Về kỹ năng

– Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ trong nhà hàng từ công việc chuẩn bị, đón tiếp, tổ chức phục vụ và kết thúc phục vụ.

– Giao tiếp có hiệu quả và giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ ăn uống.

– Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của công việc.

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

  1. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp và khách hàng, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống.

 

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 098 217 13 36
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn

0969 227 255